1. Oficiální název

Obec Nový Ples, okres Náchod, kraj Královehradecký


2. Důvod a způsob založení

Dle zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obec Nový Ples je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec Nový Ples má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Obec Nový Ples vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.


3. Kontakty a bankovní spojení

Adresa: Obecní úřad Nový Ples, Nový Ples 28. 551 01                                                                       

    
Hodiny pro veřejnost: Pondělí 17:00 - 19:30 hod
Telefon: 724 180 090
E-mail: novy.ples@cbox.cz

             novyples@seznam.cz

Webové stránky: www.novy-ples.cz

Bankovní spojení:  Komerční banka Náchod - základní účet č.13226-551/0100 

                                 ČNB Hradec Králové - 94-7213551 /0710

IČO: 00272892

DIČ: obec není plátcem DPH

ID DS: 9zia536


4. Organizační struktura

Složení zastupitelstva:  Martin Slezák - starosta

                                         Ing. Jaroslav Mrázek - místostarosta

                                         Mgr. Veronika Kaiserová

                                         Tereza Martinová

                                         Renata Linková

                                         Vladimíra Poláková

                                         Ing. Richard Šrámek ml.

Finanční výbor: Mgr. Veronika Kaiserová - předseda

                             Vladimíra Poláková

                             Petra Nováková

Kontrolní výbor: Mgr. Tereza Martinová - předseda

                              Renata Linková

                              Ing. Richard Šrámek ml.

                            


5. Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká. 

Vzor žádosti o poskytnutí informace: 

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Písemná žádost je doručena obecnímu úřadu Nový Ples, kde je zaevidována na obecním úřadě a postoupena příslušnému pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována na obecním úřadě.

Z podání musí být zřejmé:

- kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), datum narození žadatele, adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);

- jaká informace je požadována;

- kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Nový Ples).

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.


Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

Poskytnutí informací - do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací - až o 10 dnů

Rozhodnutí o odepření informací - ve lhůtě pro poskytnutí informací

Odkázání žadatele na zveřejněnou informaci - do 7 dnů od přijetí žádosti

Sdělení o odložení žádosti - do 3 dnů od přijetí žádosti

Výzva k upřesnění žádosti - do 7 dnů od podání žádosti

Lhůta k upřesnění žádosti (pro žadatele) - do 30 dnů od výzvy

Lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí

Lhůta pro vyřízení odvolání - do 15 dnů od předložení odvolání odv. orgánu

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.


Závažnými důvody jsou:

vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost

vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
 

Sazebník

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Náklady na pořízení kopií

  1. za pořízení jednostranné kopie formátu A4 1,50 Kč;

  2. za pořízení oboustranné kopie formátu A4 2,60 Kč;

  3. výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4.

Náklady na opatření technických nosičů dat

  1. za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8,- Kč;

  2. za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 6,- Kč;

  3. za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8,- Kč

  4. v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

Náklady na odeslání informace žadateli

  1. náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

  1. pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 200 Kč.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace: 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§ 11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.