Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2022 v obci/městě/městysi: OBEC NOVÝ PLES

Ke stažení zde:

Poplatky v roce 2023

V roce 2023 platí beze změny "Obecně závazná vyhláška obce Nový Ples č.2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství", která nabyla účinnosti  1.1.2022.

Poplatníkem poplatku je: a) osoba, přihlášená v obci nebo

                                         b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není  přihlášena žádná fyzická osoba a je umístěna na území obce

Sazba poplatku je 600,- Kč

Osoby, které dosáhnou v kalendářním roce 80. let věku, získají úlevu na poplatku ve výši 50%

Poplatek je splatný jednorázově a je splatný do 30.4. příslušného kalendářního roku.

Během měsíce února 2023 obdržíte do svých schránek předpis místního polatku za svoz odpadu.

 

Poplatek dle "Obecně závazné vyhlášky č.1/2020, o místním poplatku ze psů"

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3. měsíců

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15. dnů, kdy se pes stal staším 3. měsíců nebo nabyl psa staršího 3. měsíců. V této lhůtě je poplatník povinen také oznámit zánik poplatkové povinnosti ( úhyn, darování, prodej...)

Poplatek za kalendářní rok: a) jednoho psa 100,- Kč

                                             b) za druhého a každého dalšího psa 120,- Kč

Splatnost poplatku je do 15.3. každého kalendářního roku

Držitelé nahlášených psů obdrží předpis místního poplatku za psa do svých schránek během února 2023

Formulář na přihlášení psa do evidence - místní poplatek

Formulář pro odhlášení psa z evidence - místní poplatek

 

 

 

Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2021 v obci Nový Ples

           Informace ke stažení zde: 

 

Upozornění k třídění plastových odpadů

Svozová firma Marius Pedersen žádá občany, aby do kontejnerů na plasty nevhazovali žádný nevhodný ani nebezpečný odpad.

DO NÁDOB NA PLASTY NEPATŘÍ A NESMÍ BÝT VKLÁDÁNY TYTO ODPADY:

  • Podlahové krytiny (linoleum, všechny druhy koberců, koberečky z automobilů)
  • Všechny druhy obuvi včetně gumáků
  • Plastové hračky obsahující kovové nebo jiné součástky
  • Gumové/ nafukovací hračky
  • Plavecké potřeby a zahradní bazény všech rozměrů
  • Zahradní hadice
  • Plastové blistry (platíčka od léků) obsahují alobal
  • BATERIE všechny druhy – při spalování/drcení by mohlo dojít k výbuchu!!!!!!!!!!!!!!!
  • Silně znečištěné plasty

Komunální odpady od 1. 1. 2022

 

Na základě novely zákona č.541/2020 Sb., o odpadech, přechází povinnost od 1.1.2022 vybírat úhradu za komunální odpad dle nové legislativy na obce.

Poplatky za odpad bude od nového roku vybírat Obecní úřad Nový Ples. Zastupitelstvo obce Nový Ples na veřejném zasedání dne 26.10.2021 vydalo Obecně závaznou vyhlášku o stanovení  obecního systému odpadového hospodářství a dále pak Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatníkem poplatku bude od 1.1.2022

a) fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu nebo dočasnému pobytu u cizinců

b) vlastník bytu, rodinného domu nebo stavby pro rekreaci, která je umístěna na území obce a ve které není trvale přihlášena žádná fyzická osoba.

Sazba poplatku je stanovena ve výši 600,- Kč/rok.

Úleva na poplatku ve výši 50% z celkové sazby poplatku se poskytuje osobě, která v příslušném kalendářním roce dosáhne věku 80. let.

Vyhláška se nevztahuje na právnické osoby a podnikatele, kteří musí řešit svoz odpadů smluvně přímo se svozovou společností.

Oznámení o poplatkové povinnosti, výzva k úhradě poplatku: Během ledna 2022 vám doručíme informaci o vaší poplatkové povinnosti v roce 2022, ve které budou uvedeny informace o trvale přihlášených osobách na vašem čísle popisném, výši poplatku a možnosti způsobu úhrady poplatku.

Nově vybíraný poplatek bude použit na úhradu nákladů na pravidelný svoz komunálních odpadů. I nadále však bude velmi důležité třídit odpad. Čím více budeme třídit odpad, tím méně odvezeme komunálního odpadu na skládku, což ovlivní náklady a výši poplatku pro další období.

Děkujeme, že třídíte odpad. 


  Formulář na ohlášení změny k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství: 

 

           Formulář na ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství trvale přihlášené osoby: 

 

           Formulář na ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za nemovitost, kde není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu: 


  Kalendář svozu komunálního odpadu v roce 2023

Svozové dny: pátek          Četnost: 1x za 14. dní sudý týden


  Tabulka svozu plastových pytlů v roce 2023

Žluté pytle na plastový odpad jsou k vyzvednutí na obecním úřadě během úředních hodin každé pondělí od 17:00 do 19:30 hod  

 

 

Sběr bioodpadu

Sběrné místo bioodpadu se nachází za čalounictvím, kde je umístěn kontejner na bioodpad. Kontejner bude zpřístupněn každé pondělí (mimo svátky) od 17:00 do 19:00 hod. ( V zimních měsících prosinec - březen pouze po telefonické domluvě na tel. 724 180 090)

Co je to bioodpad? Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad.

Mezi bioodpad patří:

Kompostovatelný odpad z údržby zeleně (posečená tráva a listí, dřevní štěpka z větví stromů, odpady ze záhonů, drobné větve do tloušťky 0,5 cm a délky 20 cm, drcené větve, kůra, hobliny a piliny, hlína z květináčů).

Mezi biodpad nepatří:

Objemný rostlinný odpad (pařezy, kmeny, velké větve a ostnaté keře), odpad ze zametání, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, zbytky jídel a další biologicky nerozložitelné odpady.