Územní plán Obce Nový Ples obecně stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, vymezí zastavěné území, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby a stanoví podmínky pro využití těchto ploch.

Územní Plán obce Nový Ples

Textová část a odůvodnění

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres koncepce veřejné infrastruktury - Energetika, spoje

Výkres koncepce veřejné infrastruktury - Vodní hospodářství

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládáných záborů půdního fondu

 

Pořízení Územního plánu obce Nový Ples bylo realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje částkou 32 000,- Kč

 

                             Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje

 

 


           Seznam dokumentace vztažený k obci - odkaz na stránky Královehradeckého kraje: zde