Územní plán Obce Nový Ples obecně stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, vymezí zastavěné území, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby a stanoví podmínky pro využití těchto ploch.

Návrh nového územního plánu:

Textová část a odůvodnění

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres koncepce veřejné infrastruktury - Energetika, spoje

Výkres koncepce veřejné infrastruktury - Vodní hospodářství

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládáných záborů půdního fondu

 

Návrh nového územního plánu je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Novém Plese během úředních hodin ( pondělí 17:00-19:30 hod)


           Seznam dokumentace vztažený k obci - odkaz na stránky Královehradeckého kraje: zde